SEPETİM

GİRİŞ YAP
0
Önceki Sayfa

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMELER

İşbu Satış Sözleşmesi "Sözleşme" , tüketicinin "Alici", Polinom Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne "Satıcı" ait shikoo.com alan adlı elektronik ticaret internet sitesi "İnternet Sitesi" üzerinden sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün veveya hizmetlerin "Ürün" alıcıya satışı ve teslimi ile diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Alıcı'nın işbu sözleşmeyi internet sitesinde onaylamasını takiben sipariş verdiği ürünlerin bedeli ve masrafları alıcının seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

1. TARAFLAR

SATICI:

Polinom Tekstil Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

Mersis No: 0837055333800016

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi No:166 Suriye Pasajı Kat:1 Beyoğlu - İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 244 18 76

Faks: +90 (212) 252 20 98

e-Posta: info@shikoo.com

Banka Hesabı: İş Bankası

Şube Kodu: Beyoğlu

Hesap No: 1854665

IBAN: TR82 0006 4000 0011 0111 8546 65

ALICI:

Adı, Soyadı/Ünvan:

Adres:

Telefon:

e-Posta:

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER, FİYAT BİLGİSİ, ÖDEME VE TESLİMAT ŞEKLİ

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, birim fiyatları ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve alıcının bildirdiği teslim yeri dâhil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

ÜRÜNLER

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri:

Ödeme şekli-Aracı:

Tahsil Edilen Tutar:

TESLİMAT BİLGİLERİ

Adı, Soyadı/Ünvanı:

Adres:

Telefon:

e-Posta:

FATURA BİLGİLERİ

Adı, Soyadı/Ünvanı:

Adres:

Telefon:

e-Posta:

3. ALICI'NIN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alici, işbu sözleşmenin alıcı tarafından internet sitesinde kabulü ile sözleşmenin yürürlüğe girdiğini; bu çerçevede internet sitesinin ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel ve özel açıklamaları görerek ve inceleyerek özetle aşağıdaki hususlarda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder;

a) Satıcı'nın ünvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

b) Ürünler'in internet sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin araçlar ve yöntemler,

c) Satıcı'nın mensubu olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr),

ç) Satıcı tarafından uygulanan alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımvişleme ve alıcıyla elektronik iletişim kuralları ile alıcının bu hususlarda satıcıya verdiği izinler, tarafların kanuni hakları ile söz konusu hakların kullanım usulleri,

d) Sözleşme konusu ürünler için satici tarafından öngörülen ödeme yöntemleri ile ürünlerin vergiler dâhil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dâhil alıcının satıcıya ödeyeceği toplam bedel),

e) Ürünler ile ilgili ödeme, tahsilat ve teslimat bilgileri ile sözleşmenin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt ve sorumlulukları,

f) Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı ve iade edemeyeceği ürünler,

g) Alıcı'nın cayma hakkını süresinde kullanmaması durumunda alıcının cayma hakkını kaybedeceği hususu,

ğ) İlgili ürünlerin cayma süresi içinde kullanım talimatlarına aykırı kullanılmasından ötürü bozulması halinde alıcının cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda saticiya karşı sorumlu olacağı; satıcının cayma talebini kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa göre uygun bulduğu bir tutarı alıcıya yapacağı geri ödemeden mahsup ederek tahsil edebileceği,

h) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünleri satıcıya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, alıcı tarafından kazanılmışkullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dâhil),

i) Alıcı'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere tüketicinin korunmasına yönelik mevzuattan kaynaklanan haklarını kullanamayacağı,

ı) İşbu Sözleşme ile ilgili kayıtların satici nezdinde muhafaza süresi,

j) Taraflar arasında oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde yetkili merci(ler).

4. CAYMA HAKKI

Alici, ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

a) Alıcı'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,

b) Kozmetik veya gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihine sahip Ürünler,

c) Kozmetik, mayo, bikini, plaj giysisi, iç giyim vs. tekstil ürünleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket, hijyen pedi gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi hijyenik bakımlardan hiçbir şekilde uygun olmayan ürünler,

d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,

f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

g) Alici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

h) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer ürünler ve hizmetler ile Alicı'nın ticarimesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Alici, cayma süresi içinde ürünü kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişikliklerden kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün temizlik dâhil kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa alıcı cayma hakkını kaybedebilir; Satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik veveya bozulma kadar indirim yapılabilir.

Cayma hakkı bulunan hallerde alıcının cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 (on dört) günlük süre içinde satıcının yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı olarak iletmiş olması yeterli ve gereklidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün alıcının bildirimini takip eden azami 10 (on) gün içerisinde, giderleri alıcıya ait olmak üzere satıcının yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Alici ürünü, internet sitesinde ürün iadeleri için belirtilen anlaşmalı kargo firması olan MNG Kargo firması aracılığıyla gönderebilir.

Bu iade işleminde ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürün ile beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişi adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Ürünün iade edileceği adres: Kargo paketi üzerinde gönderen kısmında yazan adres

Satıcı adresi:

Alıcı'nın yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, Ürün bedeli alıcıya, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. İadeye ilişkin şart ve koşullar internet sitesinde yer alan "Garanti ve İade" isimli metinde detaylı bir şekilde görülebilir. Alıcı'nın ürünlere ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları ve sorumlulukları ile satıcının alıcıdan olan, akdi ve kanuni tahsil ile mahsup hakları dâhil tüm hak ve yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

5. ÖDÜL PUANLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR

5.1. Ödül puanları kazandıran bir kuruluş ile alıcı ve satici arasında, ödül puanlarının satıcıya ait internet sitesinden alışverişlerde indirim sağlamasına imkân veren cari bir sözleşmenin varlığında, alıcı, kendisinin bu kuruluş ile olan sözleşmesinin gereği olarak işbu sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, işbu sözleşmeden cayılması ve sair suretle sipariş iptali ile alıcıya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, alıcı tarafından bu sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları (parasal değeri) alıcıdan geri alınır.

5.2. Şöyle ki; bu geri alma işlemi, satıcının ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, alıcının anılan puan sisteminde (işbu sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise saticinin alıcıya iade edeceği bedelden mahsup edilerek yapılır.

5.3. Alıcı tarafından işbu sözleşme konusu ürün alışverişinde satıcıya ödeme, ödül puanları ve benzeri bir yol ile yapılmış olabilir. Bu durumda satın alınan ürünün bu sözleşmenin ilgili hükümlerine göre ürün bedeli alıcıya geri ödenecek, iade edileceği durumda alıcının ürünü internet sitesinde satın alırken satici nezdindeki kullandığı ödül puanı alıcıya iade edilebilecektir.

5.4. Alici tarafından her ne durumda olursa olsun haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı satıcı tarafından alıcıdan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil edilebilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesinde satıcı tarafından alıcıya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

5.5. Ödül puanlarının kazanım ve kullanım işlemleri, ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmelerin hükümlerine tabidir. İlgili hallerde satıcı gerek burada gerek anılan sözleşmelerde belirli tüm hak ve yetkileri alıcı ve kuruluş nezdinde kullanabilir. Satıcıdan kazanılan veya satici nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri ve diğer mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.

5.6. Satıcı, alıcı ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.

5.7. Ödül puanları, hediye çekleri ve kuponları indirime girmiş ürünlerde kullanılamayabilir.

5.8. Yukarıdaki hükümler, varsa, alıcının doğrudan satıcıdan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır. Satıcıdan ödül puanı kazanan veya satıcıya yaptığı ödemelerde ödül puanlarını kullanan tüm alıcılar, yukarıdaki özel şartları kabul etmiştir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süre aşılmamak koşulu ile aliciya veya alıcının sipariş esnasında internet sitesinde belirttiği adresteki üçüncü kişikuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Satici, ürünleri, gönderileri için anlaşmalı olduğu kargo firması olan MNG Kargo aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının alıcının bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, alıcının ürünü, kargo firmasının, satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

Stoklarda olan ürünler, sipariş tarihinden itibaren aksi belirtilmediği sürece en fazla 3-7 (üç ile yedi) iş günü içerisinde kargo firmasına teslim edilir. Ancak, aynı sipariş içinde kampanyalı ürünler var ise kampanyanın sona ermesi beklenip, sonrasında en geç 3-7 (üç ile yedi) iş günü içinde kargo firmasına teslim edilir.

6.2. Satıcı tarafından aksi açıkça belirtilmediği sürece kargo ücreti ve sair teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını alıcıya yansıtmayabilir.

6.3. Ürünlerin teslimatı anında alicinin adresinde bizzat bulunmaması durumunda satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Teslimat anında sipariş verenin adreste bulunmaması durumunda, kargo şirketi görevlisi bir haber notu bırakacaktır. Haber notunun bırakılmasının ardından alıcı, 2 (iki) gün içinde kargo firmasının müşteri hizmetlerini arayıp evde siparişini teslim alabileceği saat dilimini bildirdikten sonra teslimat gerçekleştirilecektir. Ürünlerin sevkiyatını takip etmek alıcının sorumluluğundadır. Bu hallerde alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de aliciya aittir.

6.4. Alici, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmelidir. Alıcı, üründe kargo taşımasından kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Tutanağın mevcut olmaması halinde satici sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.5. Satıcı tarafından aksi yazılı bir şekilde belirtilmedikçe, alıcı, ürünlerin bedelini teslimattan önce tamamen ödemekle yükümlüdür. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli satıcıya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka ve finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, satıcının talebi üzerine ürün en geç 3 (üç) işgünü içinde alıcı tarafından satıcıya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi alıcının bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır. Saticinin iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi ve kanuni hakları her halükârda saklıdır.

6.6. Ürün'ün normal satış ve teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) nedeni ile azami 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, satıcı teslimat ile ilgili olarak alıcıyı bilgilendirir. Bu durumda alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durumun ortadan kalkmasına kadar bekleyebilir.

6.7. Satıcı Sözleşme konusu ürünü tedarik edemeyeceğini anlaması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren azami 10 (on) işgünü içinde açık bir şekilde alıcıyı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlülyazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (sözleşme feshine) ilişkin akdi ve kanuni hükümler uygulanır.

6.8. Sözleşme'ye ve kanuna uygun caymalar dâhil sipariş iptallerinde ve sözleşme fesihlerinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise, ödeme şekline göre alıcıya iade edilir. İade alıcının satıcıya ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Ürün ödemesi eğer havale yoluyla yapılmışsa hesabınıza 10 (on) iş günü içerisinde geri ödeme yapılmaktadır. Kredi kartı kullanılan siparişlerde geri ödeme işlem yapan bankaya bağlı olarak 15-20 (on beş ile yirmi) iş günü içerisinde yapılmaktadır. Satıcının iade edilecek bedel için, bu sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve bu hakları her halükârda saklıdır.

6.9. Alici, sipariş onayını içeren e-postayı saklaması halinde siparişle ilgili olarak işbu sözleşme dahil tüm sözleşmeleri dilediği zaman inceleyebilir.

6.10. Bu sözleşmeden veveya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satici nezdinde olan kayıtlar (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

7. YETKİLİ YARGI MERCII

Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde il ve ilçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Alıcı, bu çerçevede, satıcının yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurur.

Alici, işbu sözleşmede ve internet sitesinde yer alan diğer tüm bilgilendirmelerde yazılı olan tüm şartları, koşulları, bilgilendirmeleri ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünlerin temel özellikleri, satış fiyatları, ödeme şekilleri, teslimat koşulları, satıcı ve satışa konu ürün ile ilgili diğer tüm bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel veriler ve ödül puanları koşulları dâhil işbu sözleşmede yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay verdiğini kabul eder. Ürünü sipariş ederek işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Söz konusu bilgilendirmeler, alıcının satıcıya bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilmekte olup, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ayrıca yer almaktadır.