SEPETİM

GİRİŞ YAP
0
Önceki Sayfa

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMELER

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Adres: Asmali Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi No:166 Suriye Pasajı Kat:1 Beyoğlu - İSTANBUL

Tel: +90 (212) 244 18 76

Faks: +90 (212) 252 20 98

e-Posta: info@shikoo.com.tr

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Polinom Tekstil Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

Polinom Tekstil Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş. "Şirket" kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermektedir. Şirketimiz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun'unun "KVKK" getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde değerli müşterilerimizin kişisel verilerin nasıl toplandığını, işlendiğini ve işleme amacını "Veri Sorumlusu" sıfatıyla KVKK kapsamında sizlere açıklamak istiyoruz. Değerli müşterilerimizin, açık rıza vererek Şirketimizle paylaşmış olduğu kişisel veriler, Şirket kayıtlarına, KVKK'da belirtildiği şekilde, Şirket faaliyet ve hizmet alanları ile sınırlı olmak üzere işlenebilecek, Şirket ile bağlantılı olan yurt içindeki ve yurt dışındaki kişilere aktarılabilecek ve saklanabilecek ve profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru bir şekilde, siz değerli müşterilerimizin haklarına halel gelmeyecek şekilde meşru bir şekilde işlenebilecektir. Aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve amaçlarla "Amaçlar" otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri, şubeleri, mağazaları, ofisleri, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süre ile yurt içinde veya yurt dışında yazılımanyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulabilecektir:

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması ile üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve mağaza kart işlemleri ve bunlara ilişkin bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, müşterilerimize özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, Satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortağımız olan diğer şirketler, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen Amaçlarla iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, alt yüklenicilerimize, ifa yardımcılarımıza sunduğumuz hizmet amacı doğrultusunda veya kanunla düzenlenmiş ve kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışına aktarabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan Amaçlar doğrultusunda ilgili ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda genel müdürlük, çağrı merkezi, internet sitelerimiz, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı veveya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan siz müşterimizden veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanabilir. Kişisel verileriniz, bugüne kadar mağazalarımızdan açık rizanız ile doldurmuş olduğunuz formlar, internet sitelerimize giriş yaparken veya bizimle iletişime geçerken açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz formlar ile toplanmakta olup, bu şekilde de toplanmaya devam edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK'nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

•Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Müşterilerimiz, talep ve şikâyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca shikoo.com adresine yapabileceklerdir. Bu kapsamda "Kişisel Veri Sahibinin KVKK'nın 11. maddesinde Sayılan Hakları" başlığı altında sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz.

(i) Aşağıda yer alan ve zaman içerisinde güncellenebilecek olan posta adresimize elden islak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Adres: Asmali Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi No:166 Suriye Pasajı Kat:1 Beyoğlu - İSTANBUL

(ii) Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden tarafımıza göndereceğiniz e-Posta ile (lütfen kayıtlı e-Posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak KEP adresimize,

e-Posta: info@shikoo.com.tr

KEP Adresi: polinom.tekstil@hs01.kep.tr

(iii) Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ileride belirlenebilecek diğer yöntemler.

Polinom Tekstil Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi No:166 Suriye Pasaji Kat:1 Beyoğlu - İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 244 18 76

e-Posta: info@shikoo.com.tr